Jak przebiega postępowanie w sprawie o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie?

Postępowanie przed Sądem w sprawie o eksmisję sprawcy przemocy z lokalu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odbywa się w trybie nieprocesowym, co ma wpłynąć na skrócenie czasu rozpatrzenia sprawy. Ponadto Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła rozwiązania prawne, których celem jest sprawne i szybkie wydanie w tych sprawach rozstrzygnięcia oraz jego wykonanie. Oto one:

 • Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Sąd powinien wyznaczyć rozprawę w przedmiocie wniosku o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia lokalu w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Oznacza to, że po złożeniu do sądu wniosku o eksmisję w ciągu 1 miesiąca powinna odbyć się rozprawa. Po jej przeprowadzeniu sąd może wydać postanowienie nakazujące osobie dopuszczającej się przemocy opuszczenie mieszkania

 • W myśl art.11a ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie postanowienie Sadu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia lokalu jest wykonalne już z  chwilą ogłoszenia, a więc jeszcze przed jego uprawomocnieniem

Są to rozwiązania mające na celu maksymalne przyśpieszenie postępowania sądowego po to, by zapewnić ochronę osobie poszkodowanej przemocą.

Autor: aplikant adwokacki Karolina Milanowska 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Do którego Sądu złożyć wniosek o nakaz opuszczenia mieszkania w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

Zgodnie z art.11 a ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby Sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

Sąd rozpoznaje sprawę o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania zajmowanego z ofiarą przemocy w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

Do ustalenia Sądu właściwego do rozpoznania sprawy o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia lokalu stosujemy przepisy art.507 i 508§1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z powołanymi przepisami Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o nakazanie opuszczenia lokalu przez domownika stosującego przemoc jest Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Oznacza to, że wniosek o eksmisję w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy złożyć w Sądzie Rejonowym, na którego obszarze działania mieści się lokal zamieszkiwany przez wnioskodawcę wspólnie ze sprawcą przemocy. 

Zilustrujmy to na następującym przykładzie: Joanna Kowalska zamieszkuje w lokalu przy ul. Broniewskiego 40/12 w Warszawie z Janem Kowalskim, który stosuje wobec niej przemoc polegającą na wyzywaniu słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, wszczynaniu awantur, co czyni wspólne z nim zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym. Joanna Kowalska powinna złożyć wniosek o zobowiązanie Jana Kowalskiego przez Sąd do opuszczenia tego lokalu. Ponieważ miejsce zamieszkania Joanny Kowalskiej znajduje się na obszarze działania Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, to Joanna Kowalska w tym właśnie Sądzie powinna złożyć wniosek o eksmisję Jana Kowalskiego w trybie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sprawę tą rozpozna Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w składzie jednego  Sędziego.

Autor: aplikant adwokacki Karolina Milanowska

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wymogi formalne wniosku o eksmisję sprawcy przemocy domowej

Zgodnie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o eksmisje, czyli o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie z nią mieszkania.

Każde pismo skierowane do Sądu, w tym wniosek o eksmisję sprawcy przemocy domowej, musi odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 126 par. 1 i 2 k.p.c., a więc powinno zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie pisma– tutaj należy wpisać „wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

 • oznaczenie Sądu, do którego jest skierowany wniosek, tj. jego nazwy oraz wydziału, np. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Cywilny

 • oznaczenie wnioskodawcy poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL – chodzi to o osobę dotkniętą przemocą, która wnosi o eksmisję z lokalu sprawcy przemocy

 • wskazanie uczestnika postępowania, a więc osoby dopuszczającej się przemocy poprzez podanie jej imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

 • wskazanie żądania, a więc czego się domaga, o co wnosi wnioskodawca – osoba dotknięta przemocą domową. Tutaj napisz „na podstawie art.11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wnoszę o nakazanie przez Sąd Janowi Kowalskiemu opuszczenia wspólnie zajmowanego ze mną mieszkania przy ul. Krasińskiego 20 m. 11 w Warszawie”

 • wskazanie dowodów potwierdzających przemoc domową. Chodzi tu przede wszystkim o podanie danych osób, które były świadkami tej przemocy. Zgłaszając taki wniosek należy podać adres zamieszkania świadka tak, by Sąd mógł wysłać na podany adres wezwanie na rozprawę. Ponadto należy wskazać, na jaką okoliczność powołujemy świadka, a zatem co pomogą stwierdzić zeznania świadka. Innymi dowodami potwierdzającymi przemoc domową wobec wnioskodawcy mogą być: wyroki skazujące za przestępstwa z użyciem przemocy wobec wnioskodawcy, nagrania kłótni wszczynanych przez sprawcę przemocy, obdukcje lekarskie, sms-y lub maile zawierające wyzwiska lub groźby pod adresem wnioskodawcy – ofiary przemocy domowej.

 • własnoręczny podpis pod wnioskiem

Składając wniosek o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania, pamiętaj o zachowaniu wymienionych wyżej wymogów formalnych tego pisma.

Jeżeli złożysz pismo dotknięte brakami formalnymi, wówczas Sędzia – Przewodniczący Wydziału na podstawie art. 130 par. 1 k.p.c. wezwie Cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, liczonym od odebrania wezwania, wówczas Twój wniosek zostanie zwrócony, a więc nie zostanie przez Sąd rozpoznany.

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Pojęcie wspólnego zamieszkiwania na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Możliwość eksmisji członka rodziny dopuszczającego się przemocy ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493), która weszła w życie w dniu 25 listopada 2005r. Od tej pory osoby doświadczające przemocy ze strony współdomownika uzyskały skuteczne narzędzie służące jego eksmisji z zajmowanego wspólnie lokalu.

Zgodnie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.”

Osobą wyłącznie uprawnioną do złożenia wniosku o eksmisję jest osoba doznająca przemocy ze strony członka rodziny zamieszkująca z nim w jednym lokalu. Oznacza to, że postępowanie w trybie przytoczonego artykułu nie może zostać wszczęte:

 • przez Sąd  z urzędu

 ani 

 • na wniosek innej osoby niż osoba doświadczająca przemocy zamieszkująca ze sprawcą przemocy w jednym lokalu

Wniosku o eksmisję w trybie art.10 a  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie może złożyć także właściciel mieszkania ani też osoba posiadająca inny niż prawo własności tytuł prawny do lokalu, jeżeli jednocześnie nie zamieszkuje w lokalu ze sprawcą przemocy.

Co również istotne, w  oparciu o art. 11a cytowanej ustawy możliwe jest zobowiązanie do opuszczenia mieszkania osoby, która posiada wyłączny tytuł prawny do lokalu, jeżeli stosuje przemoc wobec innych osób zamieszkujących w tym lokalu.

Jednym z warunków uruchomienia procedury eksmisyjnej przewidzianej przez art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest wspólne zamieszkiwanie sprawcy przemocy i osoby tą przemocą dotkniętej.

Ustawodawca nie sprecyzował, jaki moment należy brać pod uwagę w kontekście przesłanki wspólnego zamieszkiwania – moment dopuszczania się przemocy, złożenia wniosku o eksmisję czy też moment orzekania przez sąd w sprawie.

Językowa wykładnia cytowanego przepisu nie daje odpowiedzi na to pytanie, gdyż przepis nie jest precyzyjny w tym względzie. W związku z tym należy odwołać się do wykładni celowościowej art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celowościowa wykładnia przytoczonego przepisu oraz jego ratio legis wskazują, że można złożyć wniosek do sądu w oparciu o przepis art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy także w razie ucieczki osoby doświadczającej przemocy z wspólnie zamieszkiwanego lokalu.

Głównym celem, jaki przyświecał ustawodawcy, gdy wprowadzał on do polskiego systemu prawnego ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie była bowiem ochrona osób doświadczających przemocy w domu. Stąd też wydaje się, że niezgodne z zasadą racjonalnego ustawodawcy byłoby odmawianie ofierze przemocy w rodzinie prawa do złożenia wniosku o eksmisję sprawcy przemocy w razie gdyby osoba taka została zmuszona do ucieczki z wspólnie zajmowanego lokalu. Taka interpretacja kłóci się z zasadą racjonalnego ustawodawcy i jest niezgodna z wykładnią celowościową przepisu art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest jasne, że ofiara przemocy niekiedy jest zmuszona do ucieczki z wspólnie zajmowanego mieszkania wskutek nasilającej się agresji ze strony członka rodziny. Nieracjonalne byłoby zatem wymaganie od niej pozostawania w dotychczas zajmowanym mieszkaniu po to, by jej wniosek o eksmisję sprawcy przemocy mógł zostać uwzględniony. Byłoby to tym bardziej sprzeczne z wykładnią celowościową art. 11a cytowanej ustawy, którego celem jest przecież ochrona pokrzywdzonych przemocą, gdyż w przypadku złożenia wniosku o eksmisję agresja ze strony członka rodziny może eskalować.

Sytuacja, w której osoba dopuszczająca się nagannego czynu, jakim jest przemoc wobec rodziny, pozostaje w dotychczas zajmowanym lokalu, podczas gdy ofiary przemocy zmuszone są szukać innego miejsca zamieszkania, godzi w społeczne poczucie sprawiedliwości, zgodnie z którym ofiary przemocy zasługują na ochronę i pomoc ze strony organów państwa.

W oparciu więc o wykładnię celowościową art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także o założenie racjonalności ustawodawcy i społeczne poczucie sprawiedliwości stoję na stanowisku, że wniosek o eksmisję sprawcy przemocy z wspólnie zajmowanego lokalu złożony w razie ucieczki osoby doświadczającej przemocy z mieszkania nie stoi w sprzeczności z przesłanką wspólnego zajmowania lokalu z art. 11a i w związku z tym zasługuje na uwzględnienie.

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Karolina Milanowska

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy chcesz opowiedzieć swoją historię?

Drodzy czytelnicy, Pani Joanna Szymanek – redaktor programu Cafeteria  zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc przy realizacji tematu do następnego wydania programu Cafeteria w stacji Polsat Cafe. Pani Redaktor chciałaby poruszyć w nim ważny społeczny problem, jakim jest przemoc w rodzinie. Pragnie przedstawić w nim prawdziwe historie osób, które doświadczyły agresywych zachowań ze strony swojego partnera/ki.

Pani Joanna Szymanek zaprasza do programu osoby, które zechciałyby opowiedzieć swoją historię w telewizji i wesprzeć w ten sposób innych.

Nagranie programu odbędzie się w studio telewizji Polsat, w piątek 25.05.2012 r. o godz. 16:30.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z Panią Joanną Szymanek pod nr
tel. 512 006 836

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jakie okoliczności uzasadniają eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania w postępowaniu cywilnym?

Zgodnie z art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania, jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe.

W postępowaniu o eksmisję  sprawcy przemocy z mieszkania Sąd bada następujące okoliczności:

 • czy wnioskodawca, czyli osoba dotknięta przemocą zamieszkuje ze sprawcą przemocy w jednym lokalu?

 • czy wnioskodawca doświadcza przemocy ze strony uczestnika postępowania?

 • czy zachowanie sprawcy przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym?

Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania spoczywa na wnioskodawcy, a więc osobie dotkniętej przemocą domową.

W tym celu kobieta doświadczająca przemocy posłużyć się takimi dowodami jak:

 • zeznania świadków, np. sąsiadów czy policjantów którzy udzielali jej pomocy przy awanturze domowej

 • dokumenty świadczące o nadużywaniu przez sprawcę przemocy alkoholu czy narkotyków

 • zaświadczenia lekarskie potwierdzające doznane przez kobietę obrażenia ciała

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Prawa kobiety dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym przed Sądem

Z chwilą skierowania przeciwko sprawcy przemocy domowej aktu oskarżenia sprawa trafia do Sądu.

Jeśli chcesz zachować prawa strony w postępowaniu sądowym powinnaś złożyć w Sądzie oświadczenie, że będziesz występowała w nim jako oskarżyciel posiłkowy. Najlepiej złóż je od razu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu sprawy z aktem oskarżenia do Sądu. Na złożenie tego oświadczenia masz czas do odczytania przez Prokuratora aktu oskarżenia na rozprawie głównej przed Sądem. Złożenie tego oświadczenia później jest nieskuteczne. Oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego możesz złożyć w dowolnej formie, np. w piśmie wysłanym do Sądu lub ustnie na pierwszej rozprawie głównej.

Gorąco namawiam Cię do złożenia oświadczenia o działaniu w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy. Dzięki temu, jako strona postępowania sądowego jesteś uprawniona do:

 • przeglądania akt sprawy

 • sporządzania kserokopii dokumentów z akt sprawy

 • składania wniosków dowodowych, czyli żądania przeprowadzenia przez Sąd czynności dowodowych, np. przesłuchania wskazanych przez Ciebie świadków

 • zadawania pytań przesłuchiwanym przez Sąd świadkom i biegłym

 • żądania zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania, nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktów

 • zajęcia stanowiska co do ukarania sprawcy przemocy przez Sąd w mowie końcowej przed wydaniem wyroku

Jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu sądowym mas również prawo do zaskarżania większości decyzji podjętych przez Sąd, a w szczególności:

 • złożenia zażalenia na odmowę zastosowania przez Sąd wobec oskarżonego – sprawcę przemocy, środków zapobiegawczych, np. tymczasowego aresztowania czy nakazu opuszczenia mieszkania

 • złożenia apelacji od błędnego wyroku Sądu, np. uniewinniającego sprawcę przemocy domowej

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Prawa kobiety dotkniętej przemocą w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuratorem

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej stajesz się pokrzywdzoną – stroną postępowania przygotowawczego. 

Jako pokrzywdzona masz prawo do:

 • składania wniosków dowodowych, w których żądasz przeprowadzenia czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków, dokonania oględzin i opisu doznanych przez Ciebie obrażeń ciała, zgromadzenia dokumentacji medycznej
 • uczestniczenia w czynnościach dowodowych przeprowadzanych na Twój wniosek
 • przeglądania akt sprawy za zgodą Prokuratora
 • sporządzania kserokopii dokumentów z akt sprawy za zgodą Prokuratora
 • składania wniosków o zastosowanie przez Prokuratora wobec podejrzanego – sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, w szczególności nakazania sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania czy zakazania mu kontaktowania się z Tobą
 • wystąpienia do Prokuratora o złożenie do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego – sprawcy przemocy
 • żądania wyznaczenia pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli nie stać Cię na wyznaczenie go z własnych pieniędzy

Jako pokrzywdzona masz prawo do zaskarżania niekorzystnych dla Ciebie decyzji Policjanta lub Prokuratora prowadzącego dochodzenie:

 • postanowienia Prokuratora o odmowie zastosowania wobec podejrzanego – sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowania się z Tobą
 • postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie przemocy domowej
 • postanowienia Prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie przemocy domowej

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Jak przyspieszyć postępowanie karne przeciwko sprawcy przemocy domowej?

Dla kobiety dotkniętej przemocą domową najważniejsze jest jak najszybsze pozbycie się agresywnego męża, partnera lub rodzica z mieszkania.

Tylko usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnego mieszkania gwarantuje kobiecie i jej dzieciom bezpieczeństwo oraz chroni ich przez dalszą przemocą z jego strony.

W interesie kobiety dotkniętej przemocą domową leży jak najszybsze przedstawienie sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa. Z tą chwilą sprawca przemocy staje się podejrzanym w sprawie karnej. Wiążą się z tym następujące konsekwencje:

 • od momentu przedstawienia sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa Prokurator lub Sąd może zastosować wobec niego środki zapobiegawcze, tj. tymczasowe aresztowanie, nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy

 • po przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa sprawca przemocy, który grozi pokrzywdzonej by zmusić ją do wycofania złożonych przez nią zeznań powinien zostać tymczasowo aresztowany

Aby doprowadzić do szybkiego postawienia sprawcy przemocy domowej zarzutu popełnienia przestępstwa posłuchaj kilku rad:

 • złóż zawiadomienie o przemocy domowej ustnie na Policji. Dzięki temu od razu zostaniesz przesłuchana w charakterze świadka tego przestępstwa

 • w zawiadomieniu o przestępstwie oraz w trakcie przesłuchania w charakterze świadka wskaż jakie czynności dowodowe powinna przeprowadzić Policja. 

  wskazując świadków podaj ich imiona nazwiska, adresy zamieszkania oraz telefony kontaktowe. Dzięki temu Policjant prowadzący dochodzenie wezwie wskazanych przez Ciebie świadków telefonicznie, co znacznie przyspieszy postępowanie karne

  jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów z opisem doznanych obrażeń ciała, złóż je na Policji podczas przesłuchania w charakterze świadka. Jeżeli zostałaś pobita, od razu zgłoś się na Policję z żądaniem opisania sadów pobicia oraz ich sfotografowania

 • w zawiadomieniu o przestępstwie oraz w trakcie przesłuchania zażądaj natychmiastowej ochrony poprzez tymczasowe aresztowanie lub usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy. 

  Wskaż na niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia ze strony sprawcy przemocy w razie bezczynności Policji.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

 

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej

Przed złożeniem na Policji zawiadomienia o przemocy domowej zastanów się nad dowodami, które potwierdzą, że Twój mąż, konkubent, rodzic czy dziecko stosuje wobec Ciebie przemoc.

Tymi dowodami mogą być:

 • świadkowie, a więc osoby które widziały lub słyszały jak Twój mąż lub konkubent używa wobec Ciebie przemocy lub osoby, które widziały na Twoim ciele ślady pobicia
 • nagrania zachowania sprawcy przemocy, np. jego głosu z wyzwiskami lub groźbami pod Twoim adresem
 • ślady pobicia opisane w protokole oględzin ciała sporządzonym przez Policjanta lub w dokumentacji medycznej z udzielenia Ci pomocy medycznej

A oto kilka, rad jak wskazać te dowody w zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej:

 • wskazując jako dowód świadków przemocy domowej podaj ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a w miarę możliwości także telefon kontaktowy. Dzięki temu zostaną szybciej przesłuchani
 • wskazując jako dowód nagranie, np. głosu sprawcy przemocy zachowaj oryginalny nośnik z zapisem nagrania oraz urządzenie nagrywające. Dla przykładu, gdy nagrałaś wyzwiska męża za pomocą telefonu komórkowego, wówczas wyjmij z telefonu i zachowaj kartę pamięci z zapisem nagrania oraz sam telefon. Umożliwi to potwierdzenie autentyczności nagrania
 • wskazując jako dowód dokumentację medyczną z opisem doznanych przez Ciebie obrażeń ciała złóż ją w trakcie przesłuchania w charakterze świadka. Gdy nie masz całej dokumentacji medycznej zażądaj od Policjanta jej dołączenia do akt sprawy wskazując placówkę medyczną w której się znajduje

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy